Algemene Voorwaarden
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met 2020 Vision Brillen zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden worden door ons op verzoek toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: https://www.nachtbrillen.nl
1.2 Door het gebruik van de internetsite van 2020 Vision Brillen, het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling, aanvaardt u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van 2020 Vision Brillen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door 2020 Vision Brillen ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van 2020 Vision Brillen zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Marcel van Wonderen Optiek behoudt zich verder uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door 2020 Vision Brillen. 2020 Vision Brillen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt 2020 Vision Brillen dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen, mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven enz. betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. 2020 Vision Brillen garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie enz. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.4 2020 Vision Brillen accepteert slechts bestellingen van personen ouder dan 18 jaar.
Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euros, inclusief BTW en inclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden per Maestro, Visa, DIRECTebanking, MasterCard, Dutch iDEAL, Belgium Mister Cash, German Giropay and Bank Transfer voor de Nederlandse markt of door een overmaking op een door 2020 Vision Brillen verstrekt banknummer.

3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door 2020 Vision Brillen bent u tevens een bedrag van Euro tien (€ 10,-) aan administratiekosten verschuldigd. Indien u desalniettemin nalatig blijft met betalen van hetgeen u op grond van het voorafgaande verschuldigd bent, is 2020 Vision Brillen gerechtigd, op een door haar bepaald moment, de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle hieraan verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor uw rekening. De buitengerechtelijke kosten bedragen in ieder geval 15% van het verschuldigde bedrag, onverminderd de bevoegdheid van Marcel van Wonderen Optiek om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is 2020 Vision Brillen gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door Marcel van Wonderen Optiek.
Artikel 4. Levering

4.1 De door 2020 Vision Brillen opgegeven levertijden (max 30 dagen) gelden als indicatie en niet als fatale termijnen. Overschrijding van enige levertijd geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren, de overeenkomst te ontbinden dan wel enige andere actie jegens 2020 Vision Brillen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van 2020 Vision Brillen.

4.2 2020 Vision Brillen behoudt zich het recht voor de levering van producten in gedeelten na te komen. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3 Indien u de levering weigert zonder toestemming van 2020 Vision Brillen, moet u 2020 Vision Brillen vergoeden voor de onkosten of verliezen voortvloeiend uit die weigering, inclusief opslagkosten, tot u de levering aanvaardt.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan 2020 Vision Brillen verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
Artikel 6. Intellectuele en industriele eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door 2020 Vision Brillen geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 2020 Vision Brillen garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
Artikel 7. Reclames

7.1 U heeft de verplichting om direct bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u 2020 Vision Brillen daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien (10) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft 2020 Vision Brillen de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering aan 2020 Vision Brillen te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product zich in originele staat bevindt, de verpakking van het product onbeschadigd is en een eventuele verzegeling (seal) op het product respectievelijk de verpakking niet is verbroken,waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Voor meer informatie, zie bij Verzenden en retourneren.
Artikel 8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door 2020 Vision Brillen geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Marcel van Wonderen Optiek vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.

8.2 2020 Vision Brillen is nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan u of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van 2020 Vision Brillen. Marcel van Wonderen Optiek is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.3 Indien 2020 Vision Brillen, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
Artikel 9. Geindividualiseerde producten

9.1 Indien de klant (glazen voor) een bril bestelt, dient hij 2020 Vision Brillen de details van het juiste brilvoorschrift op te geven. Deze dienen te zijn verstrekt door een (geregistreerde) oogarts, een (geregistreerde) optometrist of een (geregistreerde) opticiën, op basis van een oogtest die minder dan twee jaar voor de bestelling is uitgevoerd.

9.2 2020 Vision Brillen staat in voor de kwaliteit van de door haar geleverde producten maar is niet verantwoordelijk voor de verdraagzaamheid van de producten en de mogelijke gevolgen voor het oog of het zicht.
Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft 2020 Vision Brillen ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat 2020 Vision Brillen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan 2020 Vision Brillen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 11. Bestellingen/communicatie

11.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en 2020 Vision Brillen, dan wel tussen 2020 Vision Brillen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en 2020 Vision Brillen, is2020 Vision Brillen niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van 2020 Vision Brillen.
Artikel 12. Diversen

12.1 Indien u aan 2020 Vision Brillen schriftelijk opgave doet van een adres, is 2020 Vision Brillen gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan 2020 Vision Brillen schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

12.2 Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met 2020 Vision Brillen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door 2020 Vision Brillen vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12.3 2020 Vision Brillen is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.